Deklaracja dostępności serwisu ugslawno.pl

Deklaracja dostępności serwisu ugslawno.pl

Urząd Gminy w Sławnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ugslawno.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2015-02-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
1. materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
2. pochodzą z różnych źródeł ,co może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,
3. opublikowane filmy nie posiadają napisów tekstowych, ponieważ są zaciągane z serwisu zewnętrznego YouTube.
5. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:

  •     cel linku nie jest odpowiednio określony,
  •     opublikowany załącznik może nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu,
  •     pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.

Informacje zamieszczone na stronie internetowej są na bieżąco aktualizowane przez Redaktorów. Staramy się zapewnić dostępność strony internetowej, jednak jeżeli znajdziesz błędy lub masz uwagi prosimy o kontakt pod adres e-mail: admin@ugslawno.pl
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Firma Vobacom Sp. z o.o.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:
1. Po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
2. Strona internetowa została zaprojektowana i zbudowana w taki sposób, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.
3. Strona internetowa jest responsywna.
4. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja o zwiększonym kontraście oraz możliwa jest też zmiana wielkości czcionki na stronie (przyciski funkcyjne w górnym pasku plus / minus).
5. Strona posiad wersję tekstową.
6. Strona internetowa posiada kontrast kolorystyczny pomiędzy tekstem a tłem na poziomie 4,5:1.
7. Na stronie internetowej stosowany jest fokus (obramowanie) przy elementach interaktywnych.
8. Staramy się, aby opublikowane treści na stronie internetowej były zrozumiałe dla wszystkich.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Białas, adres poczty elektronicznej: admin@ugslawno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 755 17 82. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji.
Żądanie powinno zawierać:

  •     dane osoby zgłaszającej żądanie,
  •     wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
  •     sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Sławnie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego nr 31, 26-332 Sławno
1. Dostępność wejścia:
W budynku zlokalizowane jest pięć wejść.
1) Wejście główne znajduje się w zachodniej ścianie budynku. Do tego wejścia prowadzą schody. Wejście jest wspólne dla Urzędu Gminy w Sławnie, Banku Spółdzielczego w Opocznie (oddział Sławno), Ośrodka Zdrowia wchodzącego w strukturę Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie.
Sekretariat znajduje się na II piętrze (pok. nr 13), pomocniczo na parterze znajduje się punkt obsługi interesanta.
Wejście główne nie posiada progów, szerokość dostosowana do przejazdu wózkami dla niepełnosprawnych. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
2) Wejście od północy zlokalizowane na szczycie budynku. Do tego wejścia prowadzą schody. Wejście to prowadzi do Samorządowego Zakładu Komunalnego w Sławnie.
3) Wejście od zachodu zlokalizowane przy szczycie budynku. Do tego wejścia prowadzą schody. Wejście to prowadzi na Pocztę . Wejście wyposażone w dzwonek przyzywowy umieszczony na słupku przy dole schodów.
4) Wejście zlokalizowane we wschodniej stronie budynku. Do tego wejścia prowadzą schody. Wejście jest wspólne dla Centrum Usług Wspólnych oraz do lokali mieszkalnych.
5) Wejście zlokalizowane we wschodniej stronie budynku. Do tego wejścia prowadzą schody. Wejście pozostaje jako awaryjne wejście do Ośrodka Zdrowia.

Dostępność parkingu:
Przed wejściem głównym do budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalety:
Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na pierwszym piętrze obok Ośrodka Zdrowia.

Utrudnienia:
W budynku Urzędu Gminy nie ma windy. Brak podjazdu dla niepełnosprawnych. Brak dzwonka przyzywowego.
Nad wszystkimi wejściami do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym.
Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych
i słabo widzących.

Obsługa osób z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się:
Osoby niepełnosprawne z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się przy załatwianiu spraw istnieje możliwość zejścia urzędnika na parter budynku i obsługa interesanta w dogodny dla niego sposób.

Lipiec 2024

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Koronawirus
Ostrzeżenia meteorologiczne
Przerwy w dostawie wody
Programy Unijne
Programy Krajowe
Lokalna grupa działania
OSP
HDK_PCK_Krewniacy
RPO WŁ
Promuje łódzkie
Monografia
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku